Kvinder, Krop og Sundhed

Kvinder, Krop og Sundhed


Projektet startede i 1998 og altså før, det blev obligatorisk, at kvinder over 50 år skulle tilbydes mammografiscreening.


Evalueringsrapporten er udarbejdet i 2001. På det tidspunkt havde der været afholdt 117 kurser med deltagelse af 1724 kvinder.


Projektet bestod af et ultrakort kursus på 3½ time, hvor kvinder skulle oplyses om, hvilken indflydelse kost, motion, tobak, alkohol og psykiske faktorer har på vores helbred samt undervise i brystets anatomi, brystets sygdomme og brystselvundersøgelse. Det var i oplægget til projektet endvidere forudsat, at der skulle gøres en særlig indsats for at nå ud til kvinder med ingen eller kun en kort uddannelse samt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. 


Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelser. Et spørgeskema lige efter kurset, et spørgeskema ca. et halvt år efter, at de havde deltaget i kurset og et spørgeskema ca. et år efter kurset. I evalueringsrapporten står der følgende i den samlede konklusion:


"Projektet er nået ud til mange kvinder. Der har været interesse for kurserne blandet kvinder i hele amtet. Det er hovedsagelig kvinder med ingen, en kort eller en mellemlang uddannelse, der har deltaget i kurserne. Projektet ønskede også at nå ud til indvarndrerkvinder. Dette mål er nået, idet det er lykkedes at få indvandrerkvindernes antal op på næsten samme andel, som de udgør af befolkningen.


Kurserne har givet kvinderne øget viden, både om almen sundhed og om brystet. Mange af kvinderne er blevet mere kropsbevidste, og som et ret overraskende resultat, har kurset også været medvirkende til, at mange kvinder har ændret kost- og motionsvaner. Der er også enkelte, der angiver ændrede ryge- og alkoholvaner pga. kurset. Dette er et resultat, som ikke var forventet, idet erfaringer fra andre forebyggelsesprojekter viser, at det er vanskeligt at få folk til at ændre vaner ved en så kortvarig indsats.


Før kurset var det 40 % af kvinderne, der foretog brystselvundersøgelse. Dette tal er steget til 70 % af kvinderne et år efter kurset. Mange af de kvinder, der før kurset foretog brystselvundersøgelse, angiver, at de på kurset har lært en bedre og mere grundig metode at undersøge brystet på.


Den hyppigste årsag til, at kvinder ikke foretager brystselvundersøgelse, er, at de glemmer det. Langt den overvejende del af kvinderne foretager brystselvundersøgelse med passende intervaller, hvilket vil sige med max. to måneders interval. Det er ca. 12 % af kvinderne, der foretager brystselvundersøgelse for hyppigt. I andre undersøgelser ligger dette tal dog på 20 %, så resultatet må siges at være tilfredsstillende. Dette er dog også et punkt, som instruktørerne har gjort rimeligt meget ud af, når de har undervist kvinderne.


Hos ca. 10 % af de kvinder, der foretager brystselvundersøgelse, skaber det ængstelse. Dette afholder dem dog ikke fra at foretage undersøgelsen. Det resulterer heller ikke i, at de enten undersøger brysterne hyppigere eller sjældnere end de kvinder, hvor byrstselvundersøgelse ikke skaber ængstelse.


Hos over 60 % af kvinderne skaber det tryghed at undersøge brysterne.


Kurserne har gjort, at ca. 17 % af de kvinder, der foretager brystselvundersøgelse, efterfølgende kontakter egen læge. Halvdelen af disse henvises til videre undersøgelser, idet egen læge ikke med sikkerhed kan afgøre, om de forandringer, der føles, er helt harmløse. Næsten halvdelen af de kvinder, der kontakter egen læge, er under 50 år, hvilket er den nedre aldersgrænse for, hvornår kvinder kan blive tilbudt mammografiscreening.


Kurserne har helt konkret været medvirkende til, at i alt fald ét tilfælde af brystkræft hos en yngre kvinde er blevet opdaget og behandlet. Dette kan ses som et udtryk for, at kurserne opfylder kravet om, at kvinder skal opsøge egen lægen, når det er relevant og ellers ikke."