Forord og Indledning

Forord

Det er med stolthed, at Forebyggelsesrådet nu kan præsentere den endelige evaluering af pro-jekt ”Lettere fremtid”. Projektet startede før, man for alvor begyndte at tale om, at overvægt er et problem blandt både børn og voksne. Det har i de fem år, projektet har eksisteret, været et prioriteret indsatsområde for Forebyggelsesrådet, og vi er glade for, at vi har kunnet hjælpe så mange familier i Roskilde Amt. Det er Forebyggelsesrådets håb, at kommuner landet over vil bruge de erfaringer, som der er gjort i Roskilde Amt, når kommunerne efter 1. januar 2007 får det fulde ansvar i forhold til den borgerrettede forebyggelse.


Naima Simring

Formand for Forebyggelsesrådet

marts 2006
Indledning

Projekt ”Lettere fremtid” har eksisteret i godt fem år. Fem år er i projektsammenhæng lang tid. Det betyder, at der er mange familier, der har kunnet deltage, og at megen erfaring har kunnet indsamles. Det betyder imidlertid også, at der i et internationalt perspektiv er sket meget inden-for forskningen på overvægtsområdet i forhold til børn og deres familier i disse fem år. Det afspejler sig også i denne rapport, hvor der er gjort et forsøg på ikke bare at fremstille egne resultater, men også udvalgte centrale undersøgelsesresultater publiceret i internationale tids-skrifter.


Rapporten er omfangsrig. Ønsket har været både at beskrive projektet kort og klart, men også at redegøre for og analysere de enkelte resultater mere grundigt her, da der her er mulighed for i dybden at beskrive mange nuancer og facetter, som er vigtige informationer til de personer, der beskæftiger sig med sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til overvægtige og familier. Derfor er rapporten opdelt i to dele. Første del omfatter en oversigt over hele projektet og an-den del en grundig analyse og bearbejdning af de enkelte delresultater.


Jeg vil gerne takke Forebyggelsesrådet, fordi de i alle årene har bakket op om projektet og gjort det muligt at gennemføre projektet i så mange år, hvilket gør, at resultaterne hviler på et solidt materiale.  Jeg vil også gerne takke cand. psyk. og klinisk lektor Marian Nielsen for faglig spar-ring i forbindelse med udarbejdelse af rapporten.


Jeg vil også gerne takke både undervisere og samarbejdspartnere rundt omkring i kommunerne samt amtet, for uden dem havde det ikke været muligt at gennemføre projektet. Desuden vil jeg takke Maiken Johansen, som udførte telefoninterviews. 


Jeg håber, at resultaterne vil blive brugt rundt omkring, idet jeg fra kursisterne i Roskilde Amt ved, at det har haft stor betydning for dem, at der i amtet har eksisteret et tilbud, som de har kunnet benytte sig af. Kursisterne har været glade for at deltage i kurset, hvilket bl.a. ses af den høje gennemførselsprocent, men de har også fået noget ud af at deltage, hvilket vil fremgå af rapporten.


Britta Ortiz,

Projektleder og læge