Den historiske baggrund

Den historiske baggrund


I forsommeren 2003 henvendte Roskilde Kommune sig til Forebyggelsesafdelingen i Roskilde Amt, idet der er en del af de psykisk udviklingshæmmede i kommunen, der er overvægtige. De ville gerne høre, om Fore-byggelsesafdelingen kunne være dem behjælpelige med at løse problemet, idet Forebyggelsesafdelingen siden 1999 har haft kost, vægt og motion som indsatsområde. Der blev derfor knyttet kontakt mellem Støtte-centret 5’eren og Forebyggelsesafdelingen. Der blev afholdt nogle møder. Som en udløber af disse møder, blev der afholdt et temamøde om kost og motion for hele personalet tilknyttet Støttecentret 5’eren, og der blev lavet udkast til en partnerskabsaftale til et pilotprojekt. Partnerskabsaftalen blev tiltrådt af Forebyggel-sesrådet august 2003. Kursusstart blev dog udskudt til 1. marts 2004, fordi Støttecentret 5’eren var midt i en større omorganisering i efteråret 2003. De havde derfor ikke personalemæssigt overskud til at afsætte perso-nale til at medvirke i projektet, idet personaleressourcer netop er et af deres bidrag til partnerskabsprojektet.


Hensigten med at indgå en partnerskabsaftale var, at hver part skulle bidrage med hver sin ekspertise. Støtte-centret skulle bl.a. bidrage med deres ekspertise vedr. de psykisk udviklingshæmmede, mens Forebyggelses-afdelingen skulle bidrage med ekspertise vedr. kost og motion samt det at ændre vaner.


Der blev indhøstet mange gode erfaringer ved pilotprojektet, og det blev besluttet, at man ville indgå et nyt partnerskab, hvor man ændrede konceptet ud fra de erfaringer, der var gjort under pilotprojektfasen. Man startede det nye projekt i løbet af efteråret 2004.